Referentiejaar Ketels

Referentiejaar Fabricage Bepalen bij ketels

Energieprestatiecertificaat bestaande gebouwen met

woonfunctie, niet-residentiële functie en gemeenschappelijke

delen

Versie 03/02/2023

INLEIDING

FABRICAGEJAAR

Het referentiejaar fabricage van een ketel is een belangrijk invoergegeven dat een grote impact kan
hebben op de energiescore. Bij gebrek aan gegevens over het testrendement bij 30% deellast, neemt
de rekenkern bij bepaalde types van ketels waarden aan voor het opwekkingsrendement die
gebaseerd zijn op het referentiejaar fabricage, de invoer van labels enz. De gebruikte
rekenmethodiek leest u in de formulestructuur.

Soms staat het fabricagejaar vermeld op de kenplaat van de ketel, maar soms wordt het indirect
vermeld via een serie- of productnummer.

GEGEVENS OPZOEKEN OP HET TOESTEL

Om het fabricagejaar en de gegevens van de fabrikant op de ketel te achterhalen, inspecteer alle
wanden van de omkasting, open de klep naar het display- en regelscherm, kijk onder de ketel.

GEGEVENS OPZOEKEN BIJ FABRIKANT

Soms is het nodig om als professioneel een login aan te vragen, waarna technische fiches en
energielabels opgezocht kunnen worden. Een technische ondersteuningsdienst staat vaak per
telefoon of e-mail beschikbaar om uw vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld wanneer een
serienummer geen uitsluitsel geeft of een fabricagejaar 2006 of 2016 is, omdat er maar 1 beduidend
cijfer verwijst naar het fabricagejaar.

TESTRENDEMENT OPZOEKEN BIJ FABRIKANT

Met de gegevens van de fabrikant op de ketel kan, vooral bij ketels van de afgelopen 10 jaar, het
testrendement dan opgezocht worden bij de fabrikant.